Thời khóa biểu

thoi-khoa-bieu

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC                 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 5            NAM XÁ                                         Năm học: 2017 – 2018 Thứ Buổi Tiết Lớp 5A Đ/c Hương Lớp 5B Đ/c Nhung
thoi-khoa-bieu

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 4

TRƯỜNG TIỂU HỌC                 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 4            NAM XÁ                                         Năm học: 2017 – 2018 Thứ Buổi Tiết Lớp 4A Đ/c Lý Lớp 4B Đ/c Ninh
thoi-khoa-bieu

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC                 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 3            NAM XÁ                                           Năm học: 2017 – 2018 Thứ Buổi Tiết Lớp 3A Đ/c Hoa Lớp 3B Đ/c Trang
thoi-khoa-bieu

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC                 THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 2             NAM XÁ                                         Năm học: 2017 – 2018 Thứ Buổi Tiết Lớp 2A Đ/c Thảo Lớp 2B Đ/c Mai
thoi-khoa-bieu

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC            THỜI KHÓA BIỂU KHỐI LỚP 1           NAM XÁ                                           Năm học: 2017 – 2018 Thứ Buổi Tiết Lớp 1A Đ/c Hiên Lớp 1B Đ/c Đĩnh